Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegység


Nyomtatóbarát változatSend by email
Intézmény képe - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegység 

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium
Bercsényi Miklós Intézményegység

Ajka Felsőcsingeri út. 1.

Telefon: 06 88 510-370

E-mail: tikarsag@bercsenyi-ajka.sulinet.hu

Web: www.bercsenyi-ajka.sulinet.hu

Igazgató: Fenyvesi Zoltán

Az intézményről további képek a képgalériában találhatóak.

További információk:

A 2010/2011-es tanév munkaterve:

1. Célok és feladatok

1.1. Általános nevelési és oktatási célok

Munkánk alapvető célja az életben való boldoguláshoz szükséges kompetenciák kialakítása.
- A kommunikációs képesség javítása.
- A kollégák és a tanulók kooperációs képességének erősítése.
- A bizonytalan jövőben való eligazodás képességének kialakítása és fejlesztése.
- A szolidaritás képességének erősítése.
- A modern információs technikák használatára való képesség fejlesztése.
- A használható nyelvtudás biztosítása.
- A vállalkozás, tervezés, gazdálkodás képességének kialakítása.
- Az információtömegben való eligazodás képességének megalapozása.
- A tanulási szempontból fontos sémák megerősítése.

A pályaválasztási tevékenység erősítése.

A társszervezetekkel történő együttműködés erősítése, mint
- Megyei Önkormányzat
- Helyi önkormányzat
- Közalkalmazotti Tanács
- Helyi Szakszervezet
- Szülői Munkaközösség
- Diákönkormányzat

A tanulói jogok és kötelességek egyensúlyának érvényesítése.

A politikamentes iskolai légkör biztosítása.
A szolgáltató iskola megvalósítása, a tanulók, munkáltatók, önkormányzatok és minisztériumok igényeinek figyelembevétele.
A munkaközösségek használható, jó ötleteinek beépítése az oktató-nevelő munkába.
A munkakapcsolatok javítása, egymás munkamódszereinek megismerése és beépítése az oktatásba.
A tanulók személyiségfejlesztése példaadással, minőségi munkával.
Az eredmények mérése, a hozzáadott érték számszerűsítése mérőlapokkal.
Pedagógusértékelés, minősítés az IMIP szerint.

1.2. Az elméleti oktatás feladatai

El kell érnünk, hogy a tanulók tanulmányaik befejeztével érzelmekben gazdagabbá, erkölcsökben szilárdabbá, tudásban biztosabbá váljanak.
Tudjanak élni az emberi szabadságjogokkal, a vélemények és érzelmek szabad kifejezése mellett rendelkezzenek a tolerancia, az empátia és az együttműködés képességével is.
Tudatosítanunk kell a dohányzás, az alkohol és a drog káros hatását, határozottan fel kell lépnünk ezek fogyasztása ellen.
A rend és a fegyelem tekintetében a Házirend valamennyi pontját be kell tartatnunk.

Törekedni kell arra, hogy tanulóink szeressék iskolánkat, legyenek büszkék arra, hogy ide járnak és ennek a közösségnek a tagjai. Ennek érdekében ismerjék meg az iskola névadójának munkásságát, iskolánk történetét és szimbólumait.
Viseljék az iskola egyenruháját, képviseljék a közösséget megfelelő tartalommal és formával.
A lehetőségeknek megfelelően minél több közösség vegyen részt tanulmányi kiránduláson, melynek a közösségépítő szerepén túl fontos feladata a magyar múlt és szakmája történetének megismerése.
Iskolánk nemzetközi kapcsolatai is ösztönözzék tanulóinkat a jobb tanulmányi eredmény elérésére, ami lehetőséget ad a külföldön folytatott tanulmányokra és az idegen nyelv alaposabb, gyakorlati megismerésére és használatára.

Valamennyi feladatunkat és célunkat kiemeltnek tekintjük, azok felsorolása nem jelent rangsorolást.

 

1.3. A gyakorlati oktatás feladatai

A gyakorlati oktatás területén is fő feladat az oktató-nevelő munka zavartalanságának biztosítása.
A szakmai alapozó gyakorlaton lehetőséget kell adni a szakmák megismerésére, segítve a tanulók szakmaválasztását.
Törekedni kell arra, hogy tanulóink termelő tevékenységet is folytassanak. A gyakorlati munka eredménye mérhető, értékelhető, felhasználható legyen főleg a szakképző évfolyamokon.
Mindennél fontosabb a biztonság, a munkavédelmi szabályok következetes és maradéktalan betartása.
Törekedni kell a tanulók egyenletes leterhelésére.
Valamennyi külső gyakorlati helyen tanulószerződést kell kötnie a diákoknak.
Biztosítani kell az oktatott szakmák személyi és tárgyi feltételeit.
Fel kell kutatni a még kihasználatlan szakképzési hozzájárulási támogatásokat.
Fokozott figyelmet kell fordítani a szakmai versenyekre készülő tanulókra.
Meg kell ismertetni a tanulókat a nálunk oktatott rokonszakmákkal és ösztönözni őket arra, hogy szerezzenek minél több szakképesítést.
Az érdeklődő tanulókat irányítsuk a szakmunkások szakközépiskolája felé.
A balesetmentes munkavégzés érdekében folyamatosan ellenőrizni kell a szerszámok és gépek állapotát.
A tanulókban tudatosítani kell, hogy a meglévő géppark, az eszközök állagának megőrzése közös feladat, egyben felelősség is.
A végzős tanulóknak fokozott segítséget kell adni az eredményes szakmai vizsgákhoz.
A gyakorlati munkahelyeket folyamatosan ellenőrizni kell, a visszajelzésekre, gyakorlati jegyekre és igazolásokra nagyobb gondot kell fordítani.
A „kihaló” szakmák helyett újak indítására is gondot kell fordítani, a pályaválasztási napokon már hirdetni.

1.4. Tanórán kívüli nevelőmunka

 • A könyvtárhasználat új lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet, osztályfőnöki órák keretében kötelező a könyvtári óra.
 • A kilencedikes tanulókkal az osztályfőnök ismertesse meg a lakóhely nevezetességeit!
 • Foglalkozzunk a hagyományok átadásával!
 • Vegyünk részt a városi rendezvényeken!
 • Támogassuk a sportot, állítsuk példának a kiváló sportolókat.
 • Követeljük meg az iskolai rendezvényeken az ünnepi viseletet.
 • Az iskolai ünnepélyek színvonalából nem engedünk, az élményt adó programokon könnyebb kötelezővé tenni a részvételt.
 • Kísérjük figyelemmel a tanulók otthoni körülményeit, tárjuk föl a hátrányt okozó momentumokat és a lehetőségek szerint segítsünk!
 • Tanulóink érdeklődésének kielégítésére szakköröket, művészeti csoportokat szervezünk.
 • SNI tanulók egyéni fejlesztése, gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segítségével.
 • 10. évfolyam kompetencia felkészítése.

2. A tanév rendje

2.1. A tanév beosztása

tanítási napok száma 182 + 6 tanítás nélküli munkanap
első félév: 2009. szeptember 01-től 2010. január 15-ig tart
második félév: 2010. január 18-tól 2010. augusztus 31-ig tart
utolsó tanítási nap: 2010. június 15.

2.2. Összefüggő nyári gyakorlat:

osztályok: kereskedelem-marketing 11. évfolyam 140 óra
vendéglátás-idegenforgalom 11. évfolyam 140 óra
környezetvéd.-vízgazdálk. 11. évfolyam 140 óra
kereskedő technikus 13. évfolyam 90 óra
vendéglős technikus 13. évfolyam 90 óra
szakiskola 11. évfolyam 12. évfolyam
asztalos 90 óra 90 óra
ács 90 óra 90 óra
hegesztő 90 óra -
kőműves 90 óra 90 óra
bolti eladó 90 óra -
szobafestő 90 óra 90 óra
villanyszerelő 90 óra 90 óra
közp.f.szer. 90 óra 90 óra

2.3. Tanítás nélküli munkanapok:

diáknap: 2010. április 01.
érettségi szünet:
magyar: 2010. május 03.
matematika: 2010. május 04.
történelem: 2010. május 05.
Nevelési értekezlet: 2010. június 14.
Adminisztrációs nap: 2010. június 15.

2.4. Szünetek:

őszi: 2009. október 26 – október 30.
utolsó tanítási nap: 2009. október 22. csütörtök
első tanítási nap: 2009. november 02. hétfő
téli: 2009. december 23 – 2009. december 31.
utolsó tanítási nap: 2009. december 22. kedd
első tanítási nap: 2010. január 04. hétfő
tavaszi: 2010. április 02 – 2010. április 06.
utolsó tanítási nap: 2010. április 01. csütörtök
első tanítási nap: 2010. április 07. szerda

2.5. Vizsgák:

érettségi
őszi: írásbeli:
magyar: 2009. október 16. 8 óra
matematika: 2009. október 20. 8 óra
történelem: 2009. október 21. 8 óra
német. 2009. október 27. 8 óra
angol: 2009. október 22. 8 óra
biológia: 2009. október 29. 14 óra
földrajz: 2009. október 20. 14 óra
informatika: 2009. október 26. 8 óra
szakmai: 2009. október 28. 14 óra
szóbeli: 2009. november 19-27.
nyári írásbeli:
magyar: 2010. május 03. 8 óra
matematika 2010. május 04. 8 óra
történelem: 2010. május 05. 8 óra
angol: 2010. május 06. 8 óra
német: 2010. május 07. 8 óra
földrajz 2010. május 10.14 óra
biológia: 2010. május 11. 8 óra
informatika: 2010. május 12. 8 óra
szakmai: 2010. május 25. 14 óra
szóbeli: 2010. június 14-25.

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok:
- írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység:  2009. október 5-6-7-8-9. 8 óra
- szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2009. október
- írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység: 2010. május 17-18-19-20-21. 8 óra
- szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2010. június
- szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2010. május- június

2.6. Eseménynaptár

2009 08. 17.      kibővített iskolavezetési értekezlet Felelős:  igazgató, iskolatitkár
08. 24.              alakuló tantestületi értekezlet Felelős:  igazgató
08. 24-25.          pótvizsgások korrepetálása Felelős: szaktanárok
08. 22-09. 08.    tankönyvfelszerelés   Felelős: Wolf Andrea
08. 27.              gazdasági bejárás, munkavédelmi szemle  Felelős: igazgató
08. 26.              javítóvizsga, osztályozó vizsga   Felelős: szaktanárok, igazgatóhelyettes
08. 27-28.         alakuló munkaközösségi értekezletek Felelős: munkaközösség-vezetők
08. 31.              tanévnyitó tantestületi értekezlet Felelős: igazgató
                        tanévnyitó ünnepély Felelős: szabadidő-szervező
                        szülői értekezlet 9. évf. szülőinek Felelős: igazgató
9. 01.               órarend, csengetési rend, menetrend pontosítása Felelős: igazgatóhelyettes
09. 04-ig           javítóvizsgák adminisztrálása Felelős: munkaközösség vez., igazgató
09. 11-ig           tanulm. szerz. kötése tanár kollegákkal Felelős: igazgató, gazd.vez.
09. 11-ig           mérőlapok (szintfelmérők) készítése Felelős: munkaközösség-vezetők
09. 11-ig           naplók, munkanaplók, ellenőrzők, törzslapok esedékes részének kitöltése Felelős: területvezetők
09. 11-ig           hittan, színház és szakkörök felmérése Felelős: Szíj Edina
09. 11-ig           tanmenetek leadása Felelős: munkaközösség-vezetők
09. 15-ig           hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók listája Felelős: Antalné K. Erika
09. 18-ig           helyettesítési és ügyeleti rend Felelős: igazgatóhelyettesek
09. 18-ig           tűz-és munkavédelem Felelős: Gondnok
09. 18-ig           felnőttek részére kijelölt külső dohányzóhely felügyeletének megszervezése Felelős:Felelős: Szíj Edina
09. 18-ig           DÖK összehívása (utána havonta) Felelős: Szíj Edina
09. 18-ig           tanulószerz., együttm.megáll.11-12-13.évf. Felelős: igazgató, gyak.okt.vez.
09. 25-ig           tanmenetek ellenőrzése Felelős: ter.vez., munkak.v.
10. 06.             aradi vértanúk napja Felelős: osztályfőnökök
10. 12-15.         sulibörze
10. 16.             munkaruha felszerelés Felelős: 9. évfolyam szakoktatók, gazdasági vez.
                       Nyílt napok
10. 22.             megemlékezés nemzeti ünnepünkről Felelős: Fenyvesi Zoltán
10. 19-22.         szülői értekezletek évfolyamonként Felelős: osztályfőnökök
10. 26-10.30     őszi szünet
10. 29-ig           új munkaköri leírások Felelős: igazgató, gyak.okt.vez.
11. 02.             őszi szünet utáni első tanítási nap
11. 06.             sportközgyűlés Felelős: Domján László
11. 14. 15 h      Szülői Munkaközösség összehívása Felelős: Padné Szabó Mária
11.18.              nyílt nap
12.09.              nyílt nap
12. 22.             karácsonyi ünnep Felelős: Szaniszló Edit
12. 23-12. 31.   téli szünet
2010. 01. 04.    téli szünet utáni első tanítási nap

01. 04-15.         szintvizsgák, ellenőrző munkák Felelős: gyak.okt.vez.. kamara
01.13.              nyílt nap
01.15. 14 h       osztályozó értekezlet 9-14. évfolyam Felelős: igazgató
01.15.              első félév vége
01. 25-29.         munkaközösségi értekezletek Felelős: munkaközösség-vezetők
01. 22-29-ig      félévi bizonyítványosztás,
02. 02. 14 h      tavaszi nevelési értekezlet Felelős: igazgató
02. 05-ig           munkaruha felszerelés 11. évfolyam Felelős: gazdasági vezető, szakoktatók
02. 05.16-24 h  szalagavató külön forgatókönyv szerint
02. 08-11.        szülői értekezletek évfolyamonként Felelős: osztályfőnökök
02. 09.             ballagási meghívók tervezése Felelős: igazgatóh., Szíj Edina
02. 12.             érettségire jelentkezés határideje Felelős: igazgatóh., iskolatitkár
02. 25. (of. órán) kommunista diktatúra áldozatainak napja Felelős: osztályfőnökök
03. 12.             nemzeti ünnepi műsor Felelős: Becsei Éva
03. 16.             ideiglenes felvételi jegyzék közzététele Felelős: igazgató, iskolatitkár
03. 29-31.         „Bercsényi Napok” Felelős: Szíj Edina
04. 01.             diáknap Felelős: igazgató
04. 01.             tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
04. 02-04.06     tavaszi szünet
04. 07.             tavaszi szünet utáni első tanítási nap
04. 08-ig           végleges felvételi jegyzék Felelős: igazgató, iskolatitkár
04. 09.             diákközgyűlés 6-7. óra Felelős: igazgató, Szíj Edina
04. 13              fogadóóra Felelős: osztályfőnök, szaktanár
04. 16.             holocaust napja (megemlékezés of.órán) Felelős: osztályfőnökök
04. 26-ig           jelentkezők értesítése a felvételről Felelős: igazgató, iskolatitkár
04. 30. 14 h     osztályozó értekezlet végzős évfolyam Felelős: igazgatóhelyettes
04. 30.             ballagási teremdíszítés külön forgatókönyv
05. 01.             ballagás külön forgatókönyv
05. 03.             magyar írásbeli érettségi
05. 04.             matematika írásbeli érettségi
05. 05.             történelem írásbeli érettségi
05. 06.             angol írásbeli érettségi
05. 07.             német írásbeli érettségi
05. 12.             biológia írásbeli érettségi
05. 13.             földrajz írásbeli érettségi
05. 14.             szakmai írásbeli érettségi
05. 17-től         szakmai írásbeli vizsga
05. 24.             pünkösd hétfő, szünet
05. 26.             OKÉV mérés, 10. évfolyam Felelős: igazgatóhelyettes
06. 11. 14 h      osztályozó értekezlet 9-11., 13. évfolyam Felelős: igazgatóhelyettes
06. 15.             utolsó tanítási nap
06. 23-24.         beiratkozás iskolatitkár
06. 21-25.         év végi munkaközösségi értekezletek Felelős: munkaközösség-vezetők
06. 14-06. 25.   szóbeli vizsgák Felelős: igazgató
06. 22.             naplók, törzslapok, beszámolók leadása Felelős: mk-vezetők, igazgatóhelyettes
06. 25. 8 h        tanévzáró ünnepély Felelős: igazgató
06. 25. 10 h      tanévzáró tantestületi értekezlet Felelős: igazgató
08. 23. 9 h        alakuló tantestületi ért., tanév előkészítése Felelős: igazgató
08. 23-24.         korrepetálás Felelős: szaktanárok
08. 25. 8 h        javítóvizsga Felelős: igazgatóhelyettes
08. 26-27.         alakuló munkaközösségi értekezletek Felelős: munkaközösség-vezetők
08. 26. 9 h        kibővített iskolavezetői értekezlet Felelős: igazgató
08. 31. 14 h      tanévnyitó tantestületi értekezlet Felelős: igazgató
           16 h      tanévnyitó ünnepély Felelős: igazgató

2.7. Gyakorlat, elmélet és kollégium értekezletei

Minden hónap első keddjén 14 órakor.

2.8. Fogadóórák

Előzetes megbeszélés alapján bármikor.

 

Az iksola hivatalos munkaterve az alábbi helyről tölthető le:

http://www.bercsenyi-ajka.sulinet.hu/belsolap/iskdok/munkaterv2010.pdf